‘Hoera, de vergrijzing is opgelost’

Vergrijzing

‘Niemand kan immers nog beweren dat de wettelijke pensioenen intrinsiek onbetaalbaar zijn’, schrijft Olivier Pintelon. Hij houdt de bevindingen van de Studiecommissie voor de vergrijzing tegen het licht

Dit opiniestuk verscheen eerder in de reeks De Doordenkers van Knack.

De vroege zomer, zo ergens aan de vooravond van de komkommertijd, is het vast moment waarop de Studiecommissie voor de Vergrijzing haar prognoses bekend maakt. En voor het tweede jaar op rij wordt een rooskleurig beeld geschetst. De vergrijzingskost lijkt in België al bij al onder controle. Dat noopt mij tot een boude en polemische uitspraak: hoera, de vergrijzing is opgelost!

Voilà, uw aandacht heb ik ondertussen. Hoogtijd voor enkele kritische bedenkingen. Allereest heeft de dalende vergrijzingskost onder meer te maken met een besparingsoperatie: de afschaffing van de pensioenbonus. Ten tweede kan men niet langer volhouden dat verregaande besparingen noodzakelijk zijn om de vergrijzingskost op te vangen. Hoog tijd dus voor de échte inzet van het debat.

DELEN

‘Hoera, de vergrijzing is opgelost’

Wat kost de vergrijzing ons nu precies? In België is de Studiecommissie voor de Vergrijzing hiervoor de belangrijkste informatiebron. Die werd in 2001 opgericht door de toenmalige paars-groene regering en kreeg als opdracht om de sociale en budgettaire gevolgen van de vergrijzing te bestuderen. De afgelopen 15 jaar werden haar prognoses telkens aan het begin van de zomer voorgesteld. Veelal werd de kost van de vergrijzing geschat op ongeveer 4% van het BBP tegen 2060. Een significante kost, maar die manifesteert zich slechts langzaam over een langere periode. De vergrijzing is dus geen tsunami, maar een langzaam aanzwellende stroom.

En vorige zomer kwam er zelfs nog beter nieuws. Tegen 2060 zou de meerkost van de vergrijzing slechts 2,1% van het BBP bedragen. Aangezien we 44 jaar hebben om die kost op te vangen, zou dat neerkomen op een heel haalbare budgettaire inspanning. Hetmeest recente rapport – dat werd gepubliceerd op 13 juli 2016 – gaat uit van een meerkost gelijk aan 2,3% van het BBP. Eigenlijk lijkt de vergrijzingskost hiermee onder controle. Hoera, de vergrijzing is opgelost!

Wat men ons niet vertelt

Bij de recente simulaties van de Studiecommissie voor de Vergrijzing moeten echter drie kanttekeningen worden gemaakt. Allereerst, het zijn maar simulaties. Het gaat over de inschatting van een kost die zich situeert over 45 jaar. 45 jaar! Om het met de woorden van de econoom Keynes te zeggen: “in het long run, we are all dead”.

Ten tweede gaat de studiecommissie ervan uit dat werknemers – tegen gevolge van de hogere pensioenleeftijd – effectief twee jaar langer zullen werken. Daar kunnen heel wat vraagtekens bij geplaatst worden. Hebben oudere werknemers eigenlijk wel een reële kans op onze arbeidsmarkt? En krijgen we – in navolging van Nederland – geen explosie van het aantal arbeidsongeschikten?

DELEN

‘Willen we een solidair en adequaat pensioenstelsel? Of laten we die verantwoordelijkheid liever over aan de markt of het individu?’

En ten slotte, we zullen vooral langer werken voor minder pensioen. Er wordt immers bespaard op de pensioenbedragen. De afschaffing van de pensioenbonus heeft een doorslaggevende invloed. Het Europese Pension Adequacy Report 2015 berekende zo dat zelfs bij langere loopbanen de pensioenbedragen zullen zakken. De huidige regering gaat prat op haar hervormingstraject, maar hierover zwijgt men in alle talen.

De échte inzet

Wat men al zeker niet zegt, is dat de échte inzet van het pensioendebat verborgen blijft. Willen we een solidair en adequaat pensioenstelsel? Of laten we die verantwoordelijkheid liever over aan de markt of het individu? De vergrijzing is geen complot. Dat het aantal ouderen in onze samenleving zal toenemen, is een vaststaand wetenschappelijk feit. Echter, het komt bepaalde politieke en maatschappelijke actoren goed uit om telkens opnieuw te verwijzen naar de dwingende context van de vergrijzing. Elke jonge werknemer wordt zo overstelpt met voorstellen voor pensioensparen. Formules die vaak zonder fiscale stimulus elke economische ratio missen, worden onder het motto ‘reken niet op de staat voor uw pensioen’ aan de man gebracht.

De vergrijzing wordt misbruikt om het wettelijk repartitiestelsel te ondergraven. Met de recente simulaties valt dat argument definitief weg. Niemand kan immers nog beweren dat de wettelijke pensioenen intrinsiek onbetaalbaar zijn. En dat is zonder meer positief voor het pensioendebat.

Wordt het geen tijd voor een ‘basisinkomen’ voor alleenstaande ouders?

Basisinkomen alleenstaande ouders

‘Alleenstaande ouders zijn één van de nieuwe maatschappelijke paria’s’, schrijft Olivier Pintelon van Poliargus. ‘Vandaar een radicaal voorstel: geef hen allemaal een ‘basisinkomen’. Noorwegen toont aan dat dat kan via een bescheiden hervorming van de kinderbijslag.’

Deze tekst verscheen eerder op Knack.be.

Alleenstaande ouders zijn één van de nieuwe maatschappelijke paria’s. Volgens recente cijfers van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA) bevindt – in Vlaanderen – ongeveer 20% onder hen zich onder de officiële armoedegrens. In België loopt dat cijfer zelfs op tot 40%. Zelfs ouders met een doorsnee inkomen kunnen maar moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Dat staat in schril contrast met de beperkte maatschappelijke en politieke aandacht voor die groep. Vandaar een radicaal voorstel: geef alle alleenstaande ouders een ‘basisinkomen’. Noorwegen toont aan dat dat kan via een bescheiden hervorming van de kinderbijslag.

De nieuwe sociale risico’s

De sociale zekerheid is doorheen de decennia gegroeid als systeem om het inkomensverlies door de grillen van het kapitalisme te beperken. In het jargon spreekt men over sociale risico’s en denkt men onder meer aan werkloosheid of ziekte. Sinds de jaren 70 zijn er echter nieuwe vormen van achterstelling ontstaan – de nieuwe sociale risico’s – en die houden vooral verband met de groei van het tweeverdienersmodel.

De afwezigheid van een tweede gezinsinkomen staat sindsdien al te vaak gelijk aan armoede. Voor alleenstaande ouders stelt dat probleem zich heel scherp. De hervorming van de kinderbijslag was een ideale gelegenheid om het inkomen van die alleenstaande ouders te versterken. Dat blijkt echter niet volledig gelukt – alleszins niet voor grote gezinnen.

Wordt het geen tijd voor een basisinkomen voor alleenstaande ouders?

De kinderbijslag ‘nouveau’

De Vlaamse regering bereikte uiteindelijk op 28 mei 2016 een akkoord over een nieuw systeem geldig voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. De kinderbijslagen zien er voortaan toch enigszins anders uit. De voornaamste verandering is eenzelfde basisbedhet kind en hoger voor grote gezinnen. De bestaande toeslagen – voor onder meer werklozen – worden vervangen door een een sociale toeslag die volledig inkomensafhankelijk is. Opmerkelijk evenwel, de hervorming wordt tevens gekoppeld aan een besparing aangezien de bedragen tijdelijk niet worden geïndexeerd.

Alhoewel meer onderzoek noodzakelijk is, wijzen de eerste simulaties op een ‘standstill’ qua kinderarmoede. Het gewicht van de sociale toeslagen neemt dan wel toe, maar het effect wordt teniet gedaan door het verdwijnen van de toeslag voor grote gezinnen. De belangrijkste transfer is zonder twijfel die van grote naar kleine gezinnen door het verdwijnen van de rangtoeslag. Voor alleenstaande ouders met weinig kinderen is het nieuwe systeem een vooruitgang, maar dat is niet noodzakelijk het geval voor die met veel kinderen. Een échte oplossing van hun maatschappelijke achterstelling is de vernieuwde kinderbijslag alvast niet.

160 euro extra voor elke alleenstaande ouder

De gewaagde oplossing die ik naar voor zou willen schuiven is een extra inkomenstoeslag: een ‘basisinkomen’ voor alle alleenstaande ouders. De kinderbijslag is daarvoor het ideale instrument: het is immers universeel én (quasi) onvoorwaardelijk. Qua filosofie staat het dus vrij dicht bij die van het basisinkomen. Aangezien het onafhankelijk zou zijn van het gezinsinkomen, blijven tevens ongewenste gedragreacties uit, zoals de beruchte ‘werkloosheidsval’.

In sommige Europese landen krijgen alleenstaande ouders al een financieel duwtje in de rug. In Noorwegen – bijvoorbeeld – krijgen alleenstaande ouders gezinsbijslag voor één extra kind. Waarom zouden we ons in België niet laten inspireren door het Noorse voorbeeld? Waarom geven we niet elke alleenstaande ouder €160 extra? Een simulatie uit De sociale staat van Vlaanderen (2013) geeft aan dat zo’n toeslag tot veelbelovende resultaten zou kunnen leiden.

Bazooka tegen armoede

Alleenstaande ouders kampen al enkele decennia met torenhoge armoedecijfers en worden steeds meer maatschappelijke paria’s. De hervorming van de kinderbijslag vormt geen échte oplossing voor de armoede in die groep. Een écht ambitieuze hervorming had de kinderbijslagen gebruikt als bazooka tegen armoede bij alleenstaande ouders door hen allemaal een ‘basisinkomen’ te gunnen. Gun jij elke alleenstaande ouders €160 extra? Ik wel.

Een kleinere loonkloof dankzij kortere werkweek?

Kleine loonkloof

Olivier Pintelon maakt deel uit van de sociaal-progressieve denktank Poliargus en is medeauteur van een studie over de kortere werkweek.

Equal Pay Day is sinds enkele jaren een begrip. Elk jaar moeten vrouwenorganisaties in de verf te zetten dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog ver weg is. Volgens de meeste recente berekeningen bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd 22%. De laatste jaren wordt er daarenboven nog maar weinig vooruitgang geboekt. Vandaar hoogtijd om met radicale voorstellen zoals een kortere werkweek de huidige ‘standstill’ te doorbreken.

‘Hoogtijd om met radicale voorstellen zoals een kortere werkweek de huidige standstill te doorbreken’

Zijn vrouwen zelf verantwoordelijk voor de loonkloof?

Cynici zouden kunnen opmerken dat vrouwen deels ‘zelf verantwoordelijk’ zijn voor die kloof. Immers, het grootste deel wordt veroorzaakt door deeltijds werk. 46% van de Belgische vrouwen werken deeltijds tegenover slechts 10% van de mannen. In de grote meerderheid van de gevallen betreft het een ‘keuze’ om arbeid en gezin te combineren. Wanneer we enkel kijken naar uurlonen daalt de loonkloof tot 9%.

Ondanks het langzaam verdwijnen van de traditionele ‘huismoeder’, nemen vrouwen (lees moeders) nog altijd het gros van de huishoudelijke en kinderzorgtaken op zich. Volgens cijfers van de VUB werken vrouwen met een job nog altijd gemiddeld acht uur per week minder dan mannen, terwijl ze wekelijks negen uur meer spenderen aan kinderzorg en huishoudelijke taken. Na de geboorte van de kinderen ontstaat er in de meeste tweeverdienersgezinnen immers een onevenwicht: de man specialiseert zich in betaalde arbeid, terwijl vrouwen een groter deel van de kinderzorg opnemen. Heel wat vrouwen kiezen dan voor deeltijds werk of voor een tijdelijke onderbreking. Het is precies die ‘specialisatie’ in het huishouden die een groot deel van de loonkloof verklaart. En die kloof vertaalt zich in lagere sociale rechten, minder carrièremogelijkheden en uiteindelijk een ondermaats pensioen.

Individuele keuze of collectieve regeling?

Nochtans zijn er alternatieven. De combinatie tussen arbeid en gezin zou niet zomaar afhankelijk moeten zijn van de keuze van één van de ouders. We kunnen er als samenleving voor opteren om gezin en ‘voltijds werk’ op structurele wijze in evenwicht te brengen. Het succes van de individuele arbeidstijdverkorting – vooral dan het 4/5-de werk – toont aan dat de norm van 38 uur niet realistisch is voor de vele tweeverdienersgezinnen met kinderen.

‘De collectieve norm van 38 uur is niet realistisch voor de vele tweeverdienersgezinnen met kinderen’

‘De individuele verlofstelsels wegen op de verdere carrièremogelijkheden’

De laatste decennia zagen we in België een verschuiving van collectieve naar individuele regelingen. In 1985 werd het stelsel van loopbaanonderbreking ingevoerd. Ongeveer 15 jaar geleden zagen ook de thematische verloven het daglicht. Zonder enige twijfel helpen deze stelsels om arbeid en gezin beter te combineren, maar het is niet altijd een wonderoplossing gebleken voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. De combinatie tussen arbeid en gezinnen herleiden tot een individuele keuze van één van de ouders, zorgt ervoor dat vrouwen op cruciale momenten in hun loopbaan de boot missen. Individuele onderbrekingen wegen op de verdere carrièrekansen, aangezien werkgevers voltijdse werknemers als gemotiveerder beschouwen. Het verklaart waarom in sectoren waar veel vrouwen werken heel wat leidinggevenden toch mannen zijn. Denk maar aan verpleegkundigen. Het omgekeerde bestaat echter ook. Heel wat mannen zouden graag meer tijd doorbrengen met hun gezin, maar vrezen de gevolgen voor hun carrière. De genderstereotypen over mannen zijn immers mogelijk nog sterker dan die voor vrouwen.

Een collectieve verkorting van de werkweek kan die dilemma’s helpen overkomen door het creëren van een nieuwe maatschappelijke norm. Het Franse experiment met de 35-urige werkweek ging immers gepaard met een afname van het deeltijds werk. In Europa hebben daarenboven landen met een hogere norm voor voltijds werk doorgaans een grotere loonkloof.

Meer dan dagdromen

Er is echter meer. Een studie van de denktank Poliargus toont aan dat een kortere werkweek realistischer is dan het lijkt. Een kortere werkweek is geenszins een utopische gedachte. Na de Tweede Wereldoorlog lag de norm voor voltijds werk op 55 uur per week. Sinds 2003 is de wettelijke norm 38 uur. Waarom zouden we als samenleving geen verdere stappen kunnen zetten?

Dit stuk werd eerder als opiniebijdrage gepubliceerd op http://www.demorgen.be (13/03/2016)

Europa bewijst het: de jongeren betalen de pensioenhervorming

4341333-2

Er gaapt vaak een kloof tussen discours en realiteit. Een actueel voorbeeld is de pensioenhervorming: zij wordt doorgevoerd in naam van de jongere generaties, terwijl zij net de rekening betalen. Een nieuwe Europese studie toont aan dat de toekomstige pensioenen in België – eerste en tweede pijler samen – zullen dalen. Op die manier wordt de jongere generatie steeds meer afhankelijk van private verzekeringen. Dat is uitermate onrechtvaardig. De jonge werknemers dragen immers een ‘dubbele last’: ze moeten bijdragen voor de huidige pensioenen, terwijl ze best ook zelf een extra pensioen bijeen sparen.

Europa bewijst het: de jongeren betalen de pensioenhervorming

Quo vadis pensioenhervorming?

Het sleutelen aan de Belgische pensioenen is al enkele decennia aan de gang. In de jaren ’90 werd de pensioenleeftijd voor vrouwen opgetrokken van 60 naar 65 jaar. In 2001 zag het zogenaamde Zilverfondshet licht, terwijl in 2005 het Generatiepact de toegang tot het toenmalige ‘brugpensioen’ beperkte. Hervormingen zijn dus geenszins een nieuw fenomeen, maar alles kwam toch enigszins in een stroomversnelling sinds de publicatie van het expertenrapport uit 2014 én het aantreden van de nieuwe federale regering-Michel.

Waar staan we momenteel? De federale regering heeft de voorwaarden voor het vervroegd pensioen verstrengd en trok de pensioenleeftijd op van 65 naar 67 jaar (tegen 2030). Verder, enkele besparingen. Vanaf 1 januari 2015 verdween de pensioenbonus, een financiële incentive om langer aan de slag te blijven. Ambtenaren verloren dan weer de ‘diplomabonificatie’, een systeem waarbij studiejaren meetellen voor de pensioenopbouw.

Op termijn moet een Nationale Pensioenconferentie zich buigen over de overgang naar een ‘pensioen op punten’. Hierbij bouw je niet langer een pensioenbedrag op, maar verzamel je doorheen de loopbaan punten die pas aan de eindmeet worden omgezet in een pensioenbedrag. De Nationale Pensioenconferentie werd deze zomer formeel opgericht en buigt zich momenteel over het deeltijds pensioen en de problematiek van de zware beroepen.

Europa maakt de balans op

Waartoe hebben de recente hervormingen geleid? Europa maakt jaarlijks een stand van zaken op in het Pension Adequacy Report. En wat blijkt? Voor België vertalen de hervormingen zich in een daling van de toekomstige pensioenbedragen. Over 40 jaar zakt de netto vervangingsratio (eerste en tweede pijler samen) met 3,9 tot 4,9 percentpunten. De grote boosdoener is de afschaffing van de pensioenbonus. Zelfs bij lange loopbanen, zullen de uitgekeerde pensioenen dalen. De jongere generatie zal dus letterlijk langer moeten werken voor een lager pensioen.

Het gebroken pensioencontract

De federale regering klopt zichzelf nochtans op de borst. Immers, volgens een recente simulatie van de Studiecommissie voor de Vergrijzing daalt de meerkost van de vergrijzing tegen 2060 van 4,2% BBP naar 2,1% BBP. De reden die zij daarvoor aanhaalt, is langer werken. Wat men u echter niet vertelt, is dat er ook een platte besparing aan de gang is. Vooral de afschaffing van de pensioenbonus heeft een sterke impact op de pensioenaanspraken. En de op til zijnde hervormingen – overgang naar ‘pensioen op punten’ en besparingen op overheidspensioenen – beloven weinig goeds.

De dalende vergrijzingskost heeft ook te maken met een platte besparingsoperatie: de afschaffing van de pensioenbonus.

Dat brengt ons bij het ‘gebroken pensioencontract’. Jongeren zullen langer moeten werken voor minder pensioen, terwijl ze wel de huidige pensioenen moeten betalen. Ondertussen worden de jonge werknemers geduwd in de richting van de private, gekapitaliseerde pensioenstelsels. Dat legt een dubbele last op deze generatie.

Elke overgang naar kapitalisatie kampt eigenlijk met dat probleem. Een intergenerationeel eerlijke oplossing zou – ironisch genoeg – wel eens een versterking van het wettelijk repartitiestelsel kunnen zijn. Een herfinanciering dringt zich op. Daarbij kunnen de lasten eerlijk verspreid worden over de generaties. Denk maar aan een algemene sociale bijdrage waarbij ook vermogenden – vaak ouderen – een bijdrage leveren of aan het in vraag stellen van de vele (lineaire) bijdragekortingen.

DE LASTEN EN DE LUSTEN VAN DE TAX SHIFT

Tax-shift

‘Tax shift’ was zonder meer hét woord van het voorbije politieke jaar. Het was ACV-voorzitter Marc Leemans die op 24 november 2014 – tijdens de provinciale stakingsdag in Antwerpen – de kat de bel aan bond. Hij stelde toen dat ‘wil het sociaal overleg echt een kans maken’ dan moet er een tax shift komen. De terugkeer van sociale vrede werd daarmee impliciet gekoppeld aan een belastingverschuiving die de laagste inkomens ontziet en de breedste schouders de zwaarste lasten laat dragen. Net voor het zomerreces – op 23 juli 2015 – maakte de regering-Michel de contouren van die ‘tax shift’ bekend. Opmerkelijke maatregelen zijn de verhoging van de btw op elektriciteit, de hogere accijnzen voor diesel en de ‘frisdranktaks’. De werkende bevolking krijgt daarnaast via belastingkortingen extra koopkracht. In deze bijdrage proberen we kort de verdelingseffecten te schetsen. Wie zijn de winnaars en de verliezers? Onze (voorlopige) conclusie is dat de laagste inkomensgroepen – leefloners, werklozen, zieken, gepensioneerden etc. – er bekaaid van afkomen. Ze hebben nauwelijks iets te winnen bij de fiscale maatregelen, terwijl ze de hogere btw en accijnzen sterker voelen dan andere groepen. Een andere vaststelling is dat de (grote) vermogens de dans lijken te ontspringen.

De laagste inkomensgroepen – vooral de uitkeringstrekkers – komen er bekaaid van af.

De ‘tax shift’ in een notendop

De regering-Michel gaat prat op een belastingverschuiving ter waarde van €7,2 miljard. €3 miljard bestaat uit bijdragekortingen voor de bedrijven, terwijl er voor €4,2 miljard aan ‘koopkrachtmaatregelen’ worden genomen. Let wel op: deze bedragen zijn cumulatief en slaan op de hele periode 2015-2018. In die zin zijn er enkele dubbeltellingen. We overlopen kort de contouren van de tax shift.

Het akkoord van deze zomer voorziet allereerst extra uitgaven door bijkomende bijdragekortingen voor de bedrijven. Het streefdoel is om de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid te verlagen van 33% naar 25%. Let wel: het reëel tarief lag eigenlijk al een stuk lager dan die 33%. Daarnaast komen er specifieke maatregelen voor de kmo’s, de social profit, weekend- en nachtwerk en high-tech bedrijven. Deze initiatieven moeten arbeid goedkoper maken en op die manier de werkgelegenheid stimuleren. Poliargus plaatste eerder al kritische kanttekeningen bij die stelling – zie onder meer deze opinie op Mo* online. Daarnaast zijn er fiscale ‘koopkrachtmaatregelen’ die de werkende bevolking netto meer moet laten overhouden. Het gaat – volgens onze info – over: het afschaffen van het 30%-belastingtarief, de verhoging van de werkbonus en het versterken van de aftrek voor beroepskosten.

De btw-verhoging op elektriciteit springt het meest in het oog.

De bovenstaande maatregelen worden gecompenseerd door extra lasten op consumptie. De btw-verhoging op elektriciteit (van 6% naar 21%) springt het meest in het oog. Verder is er een verhoging van een aantal accijnzen (op diesel, tabak en alcohol) en komt er een ‘frisdranktaks’. Zoals eerder verwoord door minister van Financiën Johan Van Overveldt wordt er slechts in laatste instantie gekeken naar de vermogens. De roerende verheffing gaat van 25% naar 27% en er komt een ‘speculatieve beurstaks’ die €28 miljoen oplevert. Ten slotte wordt er ook bespaard – vooral in de sociale zekerheid. Denk onder meer aan de halvering van de uitkering voor deeltijdse werklozen en de beperking van heel wat gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening.

Ik heb eerder beargumenteerd dat sociale rechtvaardigheid de ultieme lakmoesproef is voor een belastingverschuiving. De tax shift moet dus bijdragen aan een meer rechtvaardige fiscaliteit. De simulaties van de denktank Poliargus wijzen uit dat dat niet het geval is. Op minst zijn extra compensaties nodig voor de laagste inkomens – vooral dan de uitkeringstrekkers – en moet een grotere inspanning worden gevraagd aan de vermogens.

Een vleugje methodologie

Om de winnaars en verliezers van de tax shift in kaart te brengen, maken we gebruik van microsimulatie. Bij een microsimulatie probeert men de gevolgen voor de verschillende inkomensgroepen in te schatten. Vaak werkt men met zogenaamde decielen – waarbij het eerste deciel de mensen zijn met het 10% laagste inkomen en het tiende deciel de mensen met het 10% hoogste inkomen. Concreet maken we gebruik van het MEFISTO-model. Dit simulatiemodel kwam tot stand door samenwerking van de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Brussel, Luik en Essex. Meer info vind je op de site: http://www.flemosi.be.

Het gebruikte model is statisch. Dat wil zeggen dat er – voor de eenvoud – geen rekening wordt gehouden met gedragseffecten. Mensen blijven – ondanks de gewijzigde fiscaliteit – hetzelfde verdienen of consumeren. Ondanks de btw-verhoging op elektriciteit wordt er dus verondersteld dat mensen evenveel elektriciteit verbruiken.

Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke gedragseffecten.

In wat volgt wordt een schets gemaakt van de verdeling van de lusten en de lasten. De resultaten worden schematisch en kort weergegeven. Het betreft een beperkte en voorlopige oefening. Het is beperkt, aangezien we enkel focussen op de nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd door de federale regering tijdens de zomer. Concreet gaat het over: de btw-verhoging op elektriciteit, de afschaffing van het 30%-belastingtarief, de verhoging van de werkbonus en de versterkte aftrek voor beroepskosten. In de marge zeggen we iets over de verdelingseffecten van hogere accijnzen. We kijken niet naar eerdere maatregelen van de federale of Vlaamse regering (bijvoorbeeld de indexsprong). Het is daarenboven een voorlopige oefening, aangezien niet alle details van de tax shift bekend zijn.

De lusten van de tax shift

Er zijn twee grote groepen van winnaars bij de tax shift. Allereerst, de werkgevers. De regering verlaagt immers de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid van 33% naar 25%. Dat is echter minder spectaculair dan het lijkt, aangezien er al heel wat kortingen bestaan. In theorie zou deze maatregel – wegens het goedkoper maken van arbeid – de werkgelegenheid stimuleren. In de praktijk is dat effect hoogst onzeker, aangezien eerdere lineaire bijdragekortingen niet de verhoopte jobs hebben opgeleverd. De facto zal daardoor minstens ten dele een transfer plaatsvinden in de richting van de aandeelhouders, waarvan we sinds de studie van Kuypers en Marx (2014) weten dat ze zich vooral in het hoogste inkomens- en vermogensdeciel bevinden.

De facto zal minstens ten dele een transfer plaatsvinden in de richting van de aandeelhouders.

Ten tweede, zullen beter verdienende werknemers de vruchten plukken van de fiscale maatregelen. De onderstaande grafiek geeft een samenvatting de verdelingseffecten van de fiscale maatregelen die de regering heeft aangekondigd. Het zevende en het achtste deciel gaan er in verhouding tot hun inkomen het meest op vooruit. De armste groepen – vooral uitkeringstrekkers – winnen quasi niets bij de hervorming. Voor het eerste deciel gaat het concreet over iets minder dan €2 per maand. In de simulatie-oefening werd rekening gehouden met: de afschaffing van het 30%-belastingtarief, de verhoging van de werkbonus en de versterking van beroepskostenaftrek. De grootste impact komt van de afschaffing van de belastingschijf. Sommige werknemers winnen door die maatregel ongeveer €20 per maand.

Figuur 1. Effect belastingverminderingen en btw-verhoging als percentage van het beschikbaar equivalent inkomen

Verdelingseffecten-tax-shift

Bron: simulatiemodel MEFISTO (onderdeel van FLEMOSI) & Huishoudbudgetenquête 2009

De lasten van de tax shift

De tax shift wordt gecompenseerd door een verhoging van de indirecte belastingen en door extra besparingen – onder meer in de sociale zekerheid. De meest opvallend maatregel is de verhoging van de btw op elektriciteit. Een eigen simulatie – gebruik makend van de Huishoudbudgetenquête 2009 – wijst op een significant regressieve sociale impact. De reden is vrij eenvoudig: de laagste inkomensgroepen spenderen een groter deel van hun inkomen aan elektriciteit. Concreet zal de laagste inkomensgroep de btw-verhoging drie keer zo fors voelen als de hoogste inkomensgroep.

De laagste inkomensgroep zal de btw-verhoging drie keer zo fors voelen als de hoogste inkomensgroep.

Om de gevolgen van de verhoging van de accijnzen in te schatten, hebben we enkel beschikking over de verdeling van de consumptie van diesel, tabak, alcohol en frisdrank naar kwartielen. Daarbij wordt de bevolking onderverdeeld in vier groepen, gerangschikt volgens inkomen. Op basis van consumptiedata van de FOD economie weten wij dat de laagste inkomensgroepen een groter deel van hun inkomen spenderen aan tabak, alcoholische dranken en frisdrank. Diesel is evenwel de uitzondering op de regel. Een hogere accijns op diesel werkt daardoor neutraal in op de inkomensverdeling. Desalniettemin zullen de accijnsverhogingen de regressieve impact van de btw-verhoging voor elektriciteit versterken. Het effect is het meest uitgesproken voor tabak.

Figuur 2. Consumptie van diesel, tabak, alcoholische dranken en frisdrank in verhouding tot het gezinsinkomen – verdeling volgens kwartielen

Accijnzen

Bron: Huishoudbudgetenquête 2012

Wanneer we zowel de lasten als de lusten in beschouwing nemen, kunnen we niet anders dan concluderen dat de laagste inkomensgroep de verliezer is van deze tax shift. Zij hebben nauwelijks iets te winnen, aangezien ze sowieso al weinig belastingen betalen. Anderzijds dragen ze disproportioneel de gevolgen van de btw- en accijnsverhoging. Voor werklozen, zieken, leefloners en gepensioneerden is de tax shift daarom in het allerbeste geval een nuloperatie. Wanneer we enkel rekening houden met de duurdere elektriciteit verliest iemand met een leefloon naar schatting €8 per maand – of ongeveer €100 per jaar. Daar komt nog bovenop dat de tax shift deels gefinancierd wordt via besparingen op de sociale uitgaven. Die zullen op hun beurt de laagste inkomens raken in hun bestaanszekerheid – al kan er een zeker tijdseffect optreden. Om de gevolgen voor de uitkeringstrekkers te beperken, moet er een extra compensatie worden voorzien.

Voor uitkeringstrekkers is de tax shift in het allerbeste geval een nuloperatie.

Een belangrijke kanttekening is evenwel dat deze regering heeft besloten om de welvaartsenveloppe terug volledig toe te passen – eigenlijk slechts voor 87% (zie een eerdere anlayse van Pieter-Paul Verhaeghe). Die enveloppe werd in 2005 – ten tijde van het Generatiepact – in het leven geroepen om de uitkeringen beter in staat te stellen om de algemene welvaart te laten volgen. Hierdoor zijn op 1 september een aantal uitkeringen – vooral de minima en de oudste pensioenen – de lucht ingegaan. Deze beslissing werd echter al eerder genomen om de indexsprong voor de uitkeringstrekkers te compenseren. Deze welvaartsaanpassing is onvoldoende om zowel de indexsprong als de btw- en accijnsverhogingen te compenseren.

Bijdrage vermogens is de grote afwezige

Een andere vaststelling is dat de bijdrage van de (grote) vermogens al bij al beperkt blijft. Op 23 juli 2015 werden twee maatregelen aangekondigd: de verhoging van de roerende voorheffing (van 25% naar 27%) en de invoering van een speculatieve beurstaks. Beide brengen slechts een fractie op van de inkomsten die worden begroot door de btw- en accijnsverhogingen. De speculatietaks zou slechts een symbolische opbrengst hebben van €28 miljoen. De regering lijkt hierdoor twee vliegen in één klap te vangen: er komt geen echte vermogensbelasting en men lijkt te bewijzen dat een dergelijke maatregelen weinig opbrengen.

Samengevat kunnen we stellen dat deze tax shift niet slaagt voor de sociale lakmoesproef. Integendeel, de zwaarste lasten worden gelegd op de smalste schouders. Op zijn minst zouden er extra compensaties moeten komen voor de uitkeringstrekkers – eventueel gedragen door de vermogenden. Op langere termijn dringt een volwaardige vermogensbelasting zich echter op en zal de sociale zekerheid moeten worden geherfinancierd.

De omgekeerde herverdeling door de markt: van de (lagere) middenklasse naar de happy few

herverdeling

Een opiniereeks tijdens de zomermaanden is wellicht een uitgelezen moment voor beschouwingen van – laat ons zeggen – eerder filosofische aard. Hoog tijd om stil te staan bij ‘herverdeling’, een centraal concept van de welvaartstaat die na de Tweede Wereldoorlog werd uitgebouwd. Solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden is daarbij één van de centrale credo’s. Er is echter een keerzijde aan die dominante zienswijze. ‘Herverdeling’ die niet gebeurt via de overheid blijft grotendeels onder de radar. Echter, de onzichtbare hand van de ‘vrije’ markt transfereert – vaak al even onzichtbaar – geld van de (lagere) middenklasse naar een happy few van vermogenden. Om dat tegen te gaan moet de markt opnieuw worden ingekapseld in sterke sociale instituties en moeten de sociale machtsverhoudingen wijzigen.

 ‘De ‘vrije’ markt herverdeelt van de middenklasse naar een happy few van vermogenden’

De grote terugkeer van de markt

Er was een tijd waarin de (vrije) markt politiek ‘out’ was. Na de Grote Depressie van de jaren 30 was decennialang de consensus dat de marktwerking aan banden moest worden gelegd en dat de economie moest worden ingebed in maatschappelijke doelstellingen. Tot het begin van de jaren 80 werd ons economisch denken gedomineerd door kapitaalcontroles, overheidsbedrijven, een gematigde openheid voor vrijhandel en publieke regulering. Al deze maatregelen waren in essentie gericht op het afremmen van de marktwerking. De centrale stellingen werden destijds geaccepteerd door zowel de sociaaldemocratie als de gematigde rechterzijde. Begin de jaren 80 kwam deze visie onder druk te staan door de ‘stagflatie’ van de jaren 70. Steeds meer kregen de neoliberalen ideeën van de economen von Hayek en Friedman de wind in zeilen. Politici als Tatcher en Raegan vertaalden ze naar het politieke debat. Hun centrale credo: de staat herverdeelt te veel en doet dat … op uw kosten. Werklozen en steuntrekkers van divers pluimage werden afgeschilderd als vijand van de harde werkende middenklasse. Echter, tegelijkertijd plaveide men de weg voor meer herverdeling door de markt. In België werden de neoliberale ideeën nooit volledig omgezet in beleid, maar het denken is nog steeds sterk aanwezig in brede lagen van het politieke spectrum.

Via twee concrete voorbeelden probeer ik u ervan te overtuigen dat de markt vaak ‘omgekeerd’ herverdeelt: van de (lagere) middenklasse naar de meest vermogenden in onze samenleving. Enerzijds is er de tegenstelling tussen de loontrekkenden en de aandeelhouders, terwijl anderzijds de markt herverdeelt van armere huurders naar relatief rijkere verhuurders. In beide maatschappelijke domeinen moeten we ervoor zorgen dat de markt minder vrij spel krijgt.

Lonen versus aandeelhouders

Naar wie gaat de meerwaarde in een economie? Dat is een aloud conflict in het kapitalisme. Steeds meer studies tonen aan dat in nagenoeg alle westerse landen de vergoeding van kapitaal (dividend) stijgt ten nadele van de vergoeding van arbeid (loon). Werknemers krijgen hierdoor een kleiner wordend deel van de economische koek. Ook in België loopt het loonaandeel in de economie licht terug – al is de trend veel minder uitgesproken dan bijvoorbeeld in de Angelsaksische landen.

Belangrijk daarbij is dat de verhouding tussen lonen en kapitaal één van de parameters is voor ongelijkheid in een samenleving. Vooral de topinkomens zijn sterk afhankelijk van de vergoeding van hun kapitaal. In vele landen hangt het uiteengroeien van de 1% ten opzichte van de rest van de samenleving samen met de scheefgegroeide verhouding tussen arbeid en kapitaal – zie onder meer deze OESO working paper uit 2014. De tegenstelling staat ook centraal in het monumentale werk ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ van Piketty. Verontrustend is dat hij ook in de komende decennia verwacht dat de vergoeding voor kapitaal sterker zal groeien dan de vergoeding voor arbeid.

 Vakbonden stellen het inkomen van de middengroepen in een samenleving veilig – vaak ten koste van de spreekwoordelijke 1%.

Het voor de hand liggende politieke antwoord is meer herverdeling door de staat (bv. via een vermogensbelasting), maar ‘au fond’ kunnen we meer doen. We kunnen investeren in andere machtsverhoudingen en nieuwe sociale instituties om de herverdeling door de markt af te remmen. Allereerst via een versterking van de georganiseerde vakbeweging. Steeds meer onderzoek toont aan datvakbonden het inkomen van de middengroepen in een samenleving veiligstellen – vaak ten koste van de spreekwoordelijke 1%. Ten tweede kunnen we ook experimenteren met alternatieve economische vormen. Denk onder meer aan de productiecoöperatie waarbij de werknemers zowel loontrekkende als aandeelhouder zijn. Op die manier overstijgen we de aloude tegenstelling tussen arbeid en kapitaal.

De grote transfer in de vastgoedsector

Vastgoed is een ander maatschappelijk domein waarbij herverdeling door de markt speelt. Dat patroon komt in België sterk naar voor in de private huurmarkt. Ongeveer 20% van de Vlaamse gezinnen huurt een private woonst – zo blijkt uit recent onderzoek. En binnen die groep zien we – naast jonge ‘starters’ – vooral zwakke sociaaleconomisch profielen. Ironisch genoeg geeft deze groep in relatieve termen meer uit aan huisvesting dan huiseigenaars. Uit hetzelfde onderzoek blijkt als klap op de vuurpijl dat de laagste inkomensgroepen zich steeds minder een eigen woonst kunnen veroorloven.

Het bovenstaande staat in schril contrast met het profiel van de verhuurder. Uit debaanbrekende studie over Belgische vermogens van Kuypers en Marx (2014) blijkt dat ongeveer 16% van de gezinnen naast de eigen woning nog een ander vastgoed in bezit hebben. Zij bevinden zich vooral in de hogere vermogensdecielen. Dat is een ander toonvoorbeeld van hoe de markt herverdeelt in richting van de hoge vermogens.

Ook hier kijken de meeste commentatoren in richting van meer herverdeling door staat – denk maar aan huursubsidies voor de lage inkomens. We kunnen echter structureel meer doen. We kunnen opteren voor het uitbreiden van de publieke huurmarkt om ze zo ook toegankelijk te maken voor de brede middenklasse. Steden als Amsterdam en Wenen wijzen daarbij de weg. Ongeveer de helft van het stedelijk pratimonium is er in publieke handen. Dat weegt op het herverdelende vermogen van de markt, aangezien het toegenomen aanbod van betaalbare woningen de positie van de huurder structureel versterkt.

Herverdeling gebeurt niet enkel door de overheid

Kortom, de staat heeft geen monopolie op herverdeling. Nochtans wordt het concept steevast geassocieerd met overheidsingrijpen en met de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden. Om een dam op te werpen tegen de groeiende ongelijkheid in onze samenleving moeten we echter ook de herverdeling door de markt in vraag stellen. En dat vereist – naast andere sociale machtsverhoudingen – dat we durven sleutelen aan ons sociaaleconomisch bestel.

Dit stuk werd eerder gepubliceerd op www.knack.be (24/08/2015)

WERKEN TOT 67 JAAR? ER IS WEL DEGELIJK EEN ALTERNATIEF

Pensioenleeftijd-67-jaar

Het was de Duitse kanselier Otto von Bismarck die eind 19e eeuw voor het eerst een wettelijk pensioenstelsel introduceerde. Oorspronkelijk lag de Duitse pensioenleeftijd op 70 jaar, maar na de Eerste Wereldoorlog daalde die leeftijd overal in Europa tot 65 jaar. ‘Pensioen op 65′ werd een diep ingewortelde sociale institutie. De pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar is een fundamentele maatschappelijke koerswending, waarschijnlijk één van de meest ingrijpende sinds de Tweede Wereldoorlog. Net zoals bij de globalisering wordt ook nu het aloude TINA-argument (‘there is no alternative’) van stal gehaald. Nochtans zijn er altijd alternatieven en we moeten ons vooral afvragen wat ‘pensioen op 65′ ons collectief mag kosten.

Dit is het eerste opiniestuk in de reeks ‘De Doordenkers van Knack.be’.

Een blik achter de schouders

Het laatste jaar werden de fundamenten voor een omvangrijke pensioenhervorming gelegd. De start voor de hervormingen werd gegeven door de 12 pensioenexperten die in juni 2014 hun langverwachte rapport voorstelden. Zij suggereren om de drie wettelijke pensioenstelsels – die van de werknemers, de ambtenaren en de zelfstandigen – om te vormen naar een ‘pensioen op punten’. Punten worden doorheen de loopbaan verzameld en worden op het einde van de rit omgezet in een pensioenbedrag.

Het meest heikele discussiepunt is ongetwijfeld de pensioenleeftijd. In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat vervroegd pensioen in 2019 pas toegankelijk zou zijn op 63 jaar én na een loopbaan van 42 jaar. De wettelijke pensioenleeftijd schuift op naar 67 jaar in 2030. Ondertussen werd ook de Nationale Pensioenconferentie opgericht. Afgelopen vrijdag kwam die voor het eerst bijeen. De vakbonden, de werkgevers en de regering discussiëren daar verder over de uitwerking van de pensioenhervorming. Ondertussen wordt voor de zomer de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar door de Kamer gejaagd.

Is 67 onontkoombaar?

Weinig mensen weten het, maar ook in 1936 leken de pensioenen onbetaalbaar. De beroemde demograaf Alfred Sauvy berekende immers dat door de daling van het aantal kinderen en de stijging van het aantal ouderen de pensioenen onbetaalbaar gingen worden. In 1936 waren er in België 7,5% 65-plussers en bedroegen de sociale uitgaven ongeveer 5% van het BBP. Vandaag zijn er 17,5% 65-plussers en spenderen we bijna 30% van ons BBP aan sociale uitgaven. Kortom, de uitgaven zijn fors gestegen en toch is ons pensioenstelsel overeind gebleven. De centrale vraag gaat dus niet over betaalbaarheid van de pensioenen, maar over wat ‘pensioen op 65 jaar’ ons collectief waard is. Impliciet wordt nu de politieke / maatschappelijke keuze gemaakt dat de pensioenuitgaven in verhouding tot de welvaart in de toekomst niet mogen stijgen. Dat hoeft uiteraard niet zo te zijn.

‘Dit is geen kwestie van betaalbaarheid, maar van maatschappelijke prioriteiten.’
Over die kost van de vergrijzing doen heel wat cijfers de ronde. De meest recente schattingen komen van de Europese Commissie en de Studiecommissie voor de vergrijzing. Zij schatten de meerkost tegen 2060 op respectievelijk 3,3% en 4,2% van het BBP. Het gros van de uitgavenstijging doet zich voor tegen 2030/2040. De cijfers lijken beanstigend, maar zijn terzelfdertijd geruststellend. In absolute aantallen is de meerkost substantieel (ongeveer €15 miljard recurrent), maar daar staat tegenover dat wij vele jaren hebben om die kost op te vangen. De kernvraag blijft dus: wat is ‘pensioen op 65′ ons waard? Het is geen kwestie van betaalbaarheid, maar van maatschappelijke prioriteiten.

Jongeren zijn de dupe

Een vreemd argument dat in het debat wordt gebruikt is dat van de intergenerationele rechtvaardigheid. Echter, de jongeren van vandaag hebben geen belang bij een hogere pensioenleeftijd. We moeten immers denken in ‘cohorten’ – generaties laat ons zeggen. Met een beetje geluk worden alle jonge werknemers ooit oud. Zij dragen nu bij tot de pensioenen van de ouderen in de hoop dat de volgende generatie hetzelfde doet. Dat is altijd de kern geweest van ons pensioenstelsel. Het is simplistisch om dat te zien als een transfer van jong naar oud. Het is eerder een impliciete herverdeling doorheen je leven. Op voorwaarde uiteraard dat tegenover sociale bijdragen dezelfde rechten staan. En net daar lijkt het schoentje te knellen. De jongere generatie zal langer moeten werken – tegen 2030 zijn de babyboomers al lang op pensioen – en daar zal waarschijnlijk een lager pensioen tegenover staan (zie mijn vorige opinie). De jongeren zijn dus de grootste dupe van het optrekken van de pensioenleeftijd.

Alternatieven

Het verhogen van de pensioenleeftijd houdt ook verband met de verhouding tussen betaalde en onbetaalde arbeid in onze samenleving. Informele opvang van kinderen speelt bijvoorbeeld een cruciale rol en dat gebeurt vaak door gepensioneerde grootouders. Naar schatting 16% van de 0- tot 3-jarigen worden zo opgevangen. Wanneer we de pensioenleeftijd verhogen tot 67 jaar, dan zal onze samenleving ook daarvoor een oplossing moeten vinden.

‘In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn er – dankzij de vrouwen – nog nooit zoveel mensen actief geweest op de arbeidsmarkt. ‘There is an alternative’, al moet de politiek dat willen zien.’
Kortom, een verhoging van de pensioenleeftijd is een fundamentele maatschappelijke keuze die meer debat vergt. Het is geen wet van meden en perzen. We zijn immers met zijn allen nog nooit zo rijk geweest én elk jaar worden we productiever. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn er – dankzij de vrouwen – nog nooit zoveel mensen actief geweest op de arbeidsmarkt. ‘There is an alternative’, al moet de politiek dat willen zien.

Schattingen van de Europese Commissie tonen aan dat een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd richting de wettelijke pensioenleeftijd helpt, maar onvoldoende is. Het is daarenboven niet voor alle werknemers haalbaar. Wat vooral nodig is, zijn twee zaken. Allereerst dringt een structurele herfinanciering van de sociale zekerheid zich op. Vermogens moeten daarbij een substantiële bijdrage leveren. Ten tweede, moeten we het taboe over de ‘inefficiënte lastenverlagingen’ bespreekbaar maken. Deze regering kiest er weerom voor om de bedrijven minder te laten bijdragen aan de sociale zekerheid. Of dat jobs oplevert, is hoogst onzeker. Het failliet van de sociale zekerheid wordt ondertussen georkestreerd. Dat is alleszins niet de juiste aanpak.